Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności
serwisu internetowego eko-polska.pl

Niniejsza Polityka prywatności serwisu internetowego eko-polska.pl (dalej jako „Polityka”), czyli serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.eko-polska.pl (dalej „Serwis”) prowadzonego przez spółkę BOŚ S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015525, NIP 527-020-33-13, o kapitale zakładowym 929 476 710 zł, w całości wpłaconym (dalej: „Administrator”) dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej łącznie jako „Dane”) udostępnianych przez Ciebie w Serwisie.

Mamy nadzieję, iż korzystanie z Serwisu spełni Twoje oczekiwania. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że Administrator przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Administrator dokłada wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane i wykorzystywane w Serwisie Dane. Dokładając najwyższej staranności Administrator wdrożył i wciąż doskonali organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające najlepszym standardom rynkowym, adekwatne do ryzyk związanych z przetwarzaniem, w szczególności takich jak utrata poufności, integralności czy dostępności danych. Dostęp do danych osobowych uzyskują jedynie imiennie upoważnieni pracownicy Administratora po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego ich przetwarzania. Przetwarzanie danych odbywa się w bezpiecznym i odpornym na utratę ciągłości działania środowisku IT oraz w odpowiednio zabezpieczonych obiektach Administratora.

Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.
Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

 • sposobie zbierania i przetwarzania Danych, które będą uzyskiwane poprzez uzyskanie dostępu i korzystanie z Serwisu przez Ciebie,
 • celach przetwarzania Danych,
 • Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz pomocy Administratora w ich wykonywaniu przez Ciebie,
 • polityce „cookies”.

1. Administrator Danych
Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Serwisie jest BOŚ S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015525, NIP 527-020-33-13, o kapitale zakładowym w wysokości 929 476 710 zł, w całości wpłaconym.

2. Słowniczek
Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej:

Serwis serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym eko-polska.pl

Użytkownik osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. Formularza kontaktowego, w wyniku czego w udostępnia w Serwisie swoje Dane.

strona www. oznacza stronę internetową dostępną pod adresem: www.eko-polska.pl

Dane oznacza dane udostępnione w Serwisie przez Użytkownika.

urządzenie mobilne oznacza smartfon lub tablet umożliwiający korzystanie z Serwisu.

Dane wrażliwe oznaczają Dane specjalne i Dane karne.

Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia.

Osoba oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Administrator powierzył przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport Danych oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

pliki Cookies
(tzw. „Ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

pr. autorskie oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)

u.z.n.k. oznacza ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.).

3. Cele i podstawa przetwarzania Danych

3.1 Administrator przetwarza Twoje Dane w następujących celach: (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

3.1.1 w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędnego do prawidłowej realizacji przez Administratora umowy o świadczenie usług – podstawą jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3.1.2 w celu analizy przez Administratora sposobów korzystania z Serwisu przez Ciebie – podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO,

3.1.3 w celu zapewnienia Ci przez Administratora dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych – podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO,

3.1.4 w celu oceny przez Administrator efektywności Serwisu – podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO,

3.1.5 w celu zapewnienia przez Administrator działania Serwisu pod względem technicznym i ochrony Twoich Danych przed kradzieżą, utratą czy nieupoważnionym dostępem – podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki w postaci zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO,

3.1.6 w celu tworzenia przez Administratora Twojego profilu osobowościowego (tzw. profilowanie), – podstawą jest wyrażenie zgody przez Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO,

3.1.7 wystawienia przez Administratora faktury VAT na rzecz Użytkownika w przypadku realizacji przez Administratora na rzecz Użytkownika odpłatnych usług dodatkowych – podstawą jest niezbędność zawarcia i wykonania umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3.1.8 w celu geolokalizacji – podstawą jest wyrażenie zgody przez Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO,

3.1.9 w celu udostępnienia Twojej lokalizacji – podstawą jest wyrażenie zgody przez Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO,

3.1.10 w celu otrzymywania przez Ciebie informacji handlowych, w szczególności w formie newslettera – podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz innych spółek z Grupy BOŚ, poprzez prezentowanie oferty ich produktów i usług, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz dodatkowo zgoda Użytkownika w przypadku przekazywania informacji handlowych Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie, art. 6 ust. 1 lit a RODO,

3.1.11 w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – podstawą jest wyrażenie zgody przez Użytkownika, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO,

3.1.12 organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz innych spółek z Grupy BOŚ, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3.2 Administrator przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

3.2.1 w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów Administratora, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Serwisu);

3.2.2 w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

3.2.3 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3.2.4 w celu badania Twojej satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Serwisu a także określenia jakości Serwisu;

3.2.5 w celu komunikowania się przez Serwis, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp., przy czym, jeżeli będzie to wymagało to dodatkowo zgody Użytkownika ze względu na obowiązujące przepisy prawa, np. przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy przepisy prawa telekomunikacyjnego, Administrator przed rozpoczęciem komunikacji zwróci się do Użytkownika o wyrażenie zgody,

3.2.6 w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, przy czym, jeżeli będzie to wymagało to dodatkowo zgody Użytkownika ze względu na obowiązujące przepisy prawa, np. przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy przepisy prawa telekomunikacyjnego, Administrator przed rozpoczęciem komunikacji zwróci się do Użytkownika o wyrażenie zgody,

3.2.7 w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania; przy czym jeżeli będzie to wymagało to dodatkowo zgody Użytkownika ze względu na obowiązujące przepisy prawa, np. przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy przepisy prawa telekomunikacyjnego, Administrator przed rozpoczęciem komunikacji zwróci się do Użytkownika o wyrażenie zgody.

3.3 W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych w celach, które zgodnie z pkt 3.1 i 3.2 powyżej wymagają Twojej zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

3.4 Podanie Danych ma charakter dobrowolny.

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

4.1 O ile zdecydujesz się na korzystanie z Serwisu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych.

4.2 Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzane przez Administratora będą informacje o częstotliwości Twoich wizyt w Serwisie, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody oraz dane techniczne.

4.3 Wyłącznie od Twojej decyzji zależy umieszczenie w ramach Serwisu Danych wrażliwych i Danych dzieci.

4.4 Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia Użytkownika oraz czasu korzystania z Serwisu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące działań Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

5. Korzystanie z Serwisu

5.1 W celu skorzystania z Serwisu należy wejść na stronę internetową www.eko-polska.pl

5.2 W każdym momencie będziesz mógł zdecydować o włączeniu dodatkowych funkcji Serwisu, takich jak: geolokalizacja, Twoja lokalizacja czy profilowanie.

5.3 W przypadku rezygnacji z korzystania z Serwisu Twoje Dane nie będą przechowywane przez Administratora, z tym że Administrator zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez Administratora okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Czas przechowywania Danych

6.1 Okres przechowywania danych Użytkownika zależy od celu, w jakim dane są zebrane i przetwarzane, jak również od podstawy, w oparciu o którą Administrator przetwarza Państwa dane.

6.2 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

6.2.1 niezbędny do rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy – w odniesieniu do danych związanych z rozpatrzeniem wniosku o produkt lub usługę oferowane przez Administratora, przy czym, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, Administrator może przetwarzać Państwa dane dla celów marketingu bezpośredniego, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu,

6.2.2 obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu – w związku z obowiązkami prawnymi Administratora wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

6.2.3 niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

6.2.4 6 lat od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego lub ugody – w przypadku ewentualnych roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem organu uprawnionego do rozstrzygania sporów lub ugodą,

6.2.5 6 lat od ostatniej aktywności Użytkownika w Serwisie, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Danych Użytkownika, czyli przez 10 lat.

7. Twoje prawa

7.1 Masz prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych. Administrator w jasny sposób informuje o Danych, które gromadzi, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką zapewnia ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udziela informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.

7.2 Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Administratora informacji m.in. o celu przetwarzania danych, rodzaju przetwarzanych danych, a także o planowanym okresie przetwarzania;
 • prawo do otrzymania kopii danych – osoba, której dane dotyczą może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie kopii danych, które są przetwarzane przez Administratora;
 • prawo do sprostowania danych – osoba, której dane dotyczą w każdej chwili może wystąpić do Administratora z wnioskiem o sprostowanie danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnić dane niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą może wystąpić z wnioskiem o usunięcie jej danych osobowych. Administrator może usunąć dane osobowe, gdy: dane nie są niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego i nie występują podstawy prawne uzasadniające dalsze przetwarzanie danych. Każdy wniosek o usunięcie danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw prawnych dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą może wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych. Wniosek ten powinien zawierać zakres ograniczenia przetwarzania danych. Realizacja żądania ograniczenia przetwarzania danych nie powoduje zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw prawnych dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych go dotyczących oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi;
 • prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą wskazuje, wobec jakiego konkretnego celu przetwarzania wnosi sprzeciw. Administrator uwzględnia sprzeciw bądź odmawia jego uwzględnienia, po dokonaniu analizy, czy szczególna sytuacja klienta ma charakter nadrzędny wobec prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania dokonywanego przez Administratora. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych Administrator każdorazowo uwzględnia sprzeciw i nie przetwarza dłużej danych w tym celu.

7.3 Wnioski dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą można składać w następujących formach:

 • listownie – poprzez wysłanie wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Centrali Administratora ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub na adres dowolnej jednostki organizacyjnej Administratora,
 • telefonicznie – pod numerem telefonu: ________________, po dokonaniu identyfikacji Użytkownika przez pracownika Contact Center.

8. Wycofanie przez Twojej zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw)

8.1 Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z Administratorem poprzez e-mail. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Serwisie. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.

8.2 Administrator zaprzestanie przetwarzania Danych Użytkownika w celach na jakie uprzednio Użytkownik wyraził zgodę, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Danych Użytkownika istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub Twoje Dane są Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

8.3 Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu zgody przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.

8.4 Możesz wyłączyć dodatkowe usługi w ustawieniach Serwisu. Nie jest potrzebne w takim wypadku oddzielne wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.

9. Skarga na przetwarzanie Danych
Przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi na działania Administratora w zakresie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru.

10. Odbiorcy Danych

10.1 Odbiorcami Państwa danych osobowych w stosownych przypadkach mogą być:

10.1.1 podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

10.1.2 podmioty pośredniczące w sprzedaży produktów/usług Administratora,

10.1.3 podmioty obsługujące systemy informatyczne Administratora lub podmioty udostępniające narzędzia informatyczne,

10.1.4 podmioty wspierające Administratora w wykonywaniu czynności, np. podmioty świadczące usługi pocztowe, usługi kurierskie, podmioty świadczące usługi prowadzenia archiwum na rzecz Administratora, izby rozliczeniowe lub inne podmioty prowadzące rozliczenia lub rozrachunek, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną Administratora, agencje marketingowe etc.,

10.1.5 podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze prawnej, podatkowej;

10.2 W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przekazanie danych innym podmiotom (np. podmiotom z Grupy Kapitałowej BOS S.A.), Państwa dane mogą być przekazywane również takim podmiotom.

11. Polityka „Cookies”

11.1 Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Ciebie.

11.2 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

11.2.1 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

11.2.2 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

11.2.3 utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

11.3 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

11.4 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

11.4.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

11.4.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

11.4.3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

11.4.4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

11.5 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki.

11.6 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

11.7 Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie: http://www.aboutcookies.org.

11.8 W celu zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce, w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję ustawienia prywatności.

11.9 W przypadku przeglądarki Google Chrome domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

11.9.1 kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;

11.9.2 kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;

11.9.3 wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;

11.9.4 wybrać żądane ustawienia;

11.9.5 aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

11.9.6 aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

11.10 W przypadku przeglądarki Microsoft Internet Explorer domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

11.10.1 kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;

11.10.2 wybrać zakładkę „Prywatność”;

11.10.3 za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

lub:

11.10.4 kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;

11.10.5 aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

11.10.6 zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

11.11 W przypadku przeglądarki Mozilla Firefox domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

11.11.1 kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;

11.11.2 następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;

11.11.3 aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

11.11.4 zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

11.12 W przypadku przeglądarki Opera domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

11.12.1 kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;

11.12.2 zaznaczyć żądane ustawienia;

11.12.3 aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;

11.12.4 zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

11.13 W przypadku przeglądarki Safari, domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

11.13.1 w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;

11.13.2 kliknąć ikonę „Prywatność”;

11.13.3 zaznaczyć żądane ustawienia;

11.13.4 aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

11.14 Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo”), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe: http://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager07.html

12 Pytania i kontakt

12.1 W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się z Administratorem. Administrator w ciągu miesiąca od odebrania żądania Użytkownika udzieli na nie odpowiedzi.

12.2 W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przypadku jakikolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, możesz się skontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail: ekopolska@bosbank.pl.

13 Informacja dotycząca Inspektora Ochrony danych:

13.1 W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Jana Głuchowskiego – z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bosbank.pl lub kierując korespondencję na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa – najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

14 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

14.1 W trakcie korzystania przez Ciebie z Serwisu możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o Dane podane przez Ciebie. Poinformujemy Cię o podejmowaniu takich decyzji w oparciu o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp.

14.2 Profilowanie oznacza wykorzystanie Twoich Danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

14.3 Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów wskazanych w pkt 14.2 odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

15 Udzielenie licencji Administratorowi

15.1 W przypadku, gdy Dane wprowadzone przez Ciebie będą stanowiły utwory w rozumieniu art. 1 pr. autorskiego, umieszczenie ich w Serwisie oznaczać będzie udzielenie Administratorowi z chwilą wprowadzenia Danych do Serwisu licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do tychże utworów w ramach Serwisu.

15.2 Wprowadzenie Danych określonych w pkt 14.1 do Serwis oznacza, iż ponosisz wobec Administratora i innych osób odpowiedzialność za wprowadzenie Danych do Serwisu.

16 Zmiany w Polityce

16.1 Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki Administrator poinformuje bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

16.2 Nowa wersja Polityki publikowana będzie na stronie www. Dodatkowo poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z Serwisu.

SUBSKRYBUJ, NIE PRZEGAP

25,945FaniLubię
Dołącz na LinkedInObserwuj
3,395ObserwującyObserwuj