Ekologia – definicja pojęcia

Powszechnie termin ,,ekologia’’ kojarzy się nam z ochroną środowiska i działaniami na rzecz jego wspierania oraz poprawy jego stanu. Tymczasem jest to założenie błędne, ponieważ zgodnie z nomenklaturą naukę o ochronie środowiska nazywa się sozologią. I tak właśnie powinno się o ochronie środowiska mówić w mediach, jednak wielu dziennikarzy, a nawet naukowców popełnia ten błąd i używa terminu ekologia na opisanie działań na rzecz środowiska. Czym więc tak naprawdę jest ekologia?

Czym zajmuje się ekologia

Ekologia zajmuje się wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy organizmami oraz oddziaływaniem na siebie różnych ekosystemów. Zatem nie możemy powiedzieć, że to nauka o ochronie środowiska. Jest to powszechnie powielany błąd. Być może termin ,,ekologia’’ brzmi lepiej niż ,,sozologia’’, jednak nie należy ich ze sobą mylić, ponieważ nauki te zajmują się odmiennymi od siebie zjawiskami. Ważnym przedmiotem badań ekologii jest także oddziaływanie na siebie organizmów ze środowiskiem. Nauka ta zakłada, że organizmy żyją w sieci powiązanych ze sobą relacji, gdzie dane zjawisko A będzie miało swoje konsekwencje B i na odwrót.

Działy ekologii

Mówiąc o najpowszechniej rozumianej ekologii, zazwyczaj nawiązuje się do ekologii opisowej i funkcjonalnej. Opisowa zajmuje się klasyfikacją gatunków organizmów żywych, zaś funkcjonalna ich wzajemnymi powiązaniami, a więc interakcją między systemami ekologicznymi, a także poszukiwaniem ogólnych zasad rządzących działaniem systemów. Oprócz tego wyróżnia się jeszcze ekologię ewolucyjną, która zajmuje się gatunkami w kontekście ich historii i postępującej ewolucji. Najbardziej popularna definicja ekologii odnosi się do opisywania ekologii funkcjonalnej.

Podejście do ekologii

Ekologia jest bardzo szeroką dziedziną naukową i oprócz opisanych powyżej działów podejście do niej poszczególnych naukowców może się od siebie różnić, dlatego jedni będą ją uważali za dyscyplinę biologiczną, inni geograficzną, a jeszcze inni utożsamią ją z ochroną środowiska. Ale można powiedzieć, że przede wszystkim ten dział nauki jest nauką przyrodniczą, gdzie duże znaczenie odgrywa podejście holistyczne, co nie znaczy, że nauka ta nie posiłkuje się badaniami oraz odpowiednią metodologią.

Back to top button