Pozwolenia środowiskowe

584
Pozwolenia środowiskowe
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. w przypadku poboru wody z własnych ujęć większych niż 5 m3, oraz gdy urządzenie wodne do poboru wód podziemnych przekracza głębokość 30 m.

W polskim prawie bardzo ważna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, ale istnieje także szereg innych pozwoleń środowiskowych. Dotyczą one np. wytwarzania odpadów, emitowania hałasu a także poboru wody.

Na co trzeba mieć pozwolenia i jakie warunki trzeba w tym zakresie spełniać? Przydatne informacje zawarte są w niniejszym artykule.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do atmosfery

Do posiadania pozwolenia w tym zakresie zobowiązani są przedsiębiorcy korzystający z instalacji, z której:

 • zanieczyszczenia emitowane są do atmosfery w sposób zorganizowany (np. gdy do wytwarzania energii nie korzystają oni z takiego rozwiązania jak odnawialne źródła energii),
 • związana z nią emisja następuje przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej
 • jeśli instalacja nie jest wymieniona w rozporządzeniu określającym brak konieczności uzyskania na korzystanie z niej pozwolenia,
 • gdy dla występującego zanieczyszczenia określono poziomy dopuszczalne lub wartości, do których należy się odnosić.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Uzyskanie takiego pozwolenia wymagane jest w przypadku:

 • eksploatacji instalacji, jeżeli rocznie wytwarza się przez nią odpady niebezpieczne w ilości większej niż 1 tona (tj. gdy są to np. odpady medyczne, baterie i akumulatory, oleje odpadowe, hydrauliczne i smarowe, chemikalia, odpady promieniotwórcze – gospodarka odpadami tego typu bywa bardzo kłopotliwa),
 • eksploatacji instalacji, jeżeli rocznie wytwarzanych jest powyżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne (np. papier, tektura, drewno, odpady metalowe, odpady tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa).

Osobnym pozwoleniem związanym z odpadami jest określone przez ustawę o odpadach pozwolenie na prowadzenie działalności związanej z ich transportem, zbieraniem, przetwarzaniem, odzyskiem (ważna jest tu segregacja odpadów) lub z unieszkodliwianiem.

Pozwolenia na emitowanie hałasu o określonym natężeniu

Co warto wiedzieć na temat pozwolenia na emitowanie hałasu:

 • reguluje je ustawa Prawo ochrony środowiska i rozporządzenie ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
 • granica dopuszczalnego poziomu hałasu jest w tych przepisach odgórnie ustalona i nie wymaga pozyskiwania odrębnego pozwolenia,
 • gdy na terenie podlegającym ochronie akustycznej dochodzi do przekraczania wartości granicznych, organ ochrony środowiska wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Decyzja zawiera m.in. warunki dotyczące źródła hałasu, czasu pracy, zasad prowadzenia pomiarów poziomów hałasu,
 • hałas pochodzący z eksploatacji dróg, linii tramwajowych i kolejowych, lotnisk, portów nie jest objęty tym wymogiem, podczas gdy znacząco wpływa na stan akustyczny środowiska.
Pozwolenia środowiskowe
Pozwolenie zintegrowane to pozwolenie środowiskowe wymagane przy każdej inwestycji, która może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

Pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych

 • nie wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia,
 • obowiązek w tym zakresie istniał do 2005 r.,
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami nikomu nie wolno powodować wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pozwolenie wodnoprawne

 • wymagane w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (których spis zawarty jest w odpowiednim rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej) do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów,
 • zgodnie z przepisami wszelka eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego,
 • wymagane także w przypadku poboru wody z własnych ujęć większych niż 5 m3, jak również w sytuacji, w której urządzenie wodne do poboru wód podziemnych przekracza głębokość 30 m.

Ocena wodnoprawna

 • wymagana w przypadku gdy określona inwestycja lub działanie mogą wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych w ustawie Prawo wodne, zdefiniowanych dla poszczególnych rodzajów wód podziemnych i powierzchniowych.

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane:

 • to pozwolenie środowiskowe wymagane w przypadku prowadzenia instalacji (określonej przez Rozporządzenie Ministra Środowiska), której funkcjonowanie – ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności – może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
 • zastępuje ono opisane powyżej cząstkowe pozwolenia środowiskowe (obejmuje ono swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko zdefiniowane w pozwoleniach cząstkowych)
 • pozwolenie, które nie jest wymagane w przypadku, gdy dla inwestycji wydane jest pozwolenie cząstkowe (np. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi).

Słownik:

ODPADY NIEBEZPIECZNE – odpady, które przez przedostanie się do środowiska naturalnego mogą wywołać bezpośrednie zagrożenie dla zwierząt lub ludzi.

WODY POWIERZCHNIOWE – wody, które występują na powierzchni ziemi i są łatwe do bezpośredniego czerpania.

POZWOLENIE ŚRODOWISKOWE – decyzja administracyjna udzielająca pozwolenia na to, by wprowadzić do środowiska określoną substancję lub energię.